تدین, محمد سعید, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس, ایران، جمهوری اسلامی