توحیدیان, محمد, دانشگاه ارومیه, ایران، جمهوری اسلامی