دیانت, مرجان, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران, ایران، جمهوری اسلامی