تاتاری, مریم, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان, ایران، جمهوری اسلامی