توحیدفر, مسعود, پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج, ایران، جمهوری اسلامی