تاج بخش, مهدی

  • علوم باغبانی جلد 24 شماره 2 سال 1389 - علمی - پژوهشی
    مطالعه تاثیر سن و اندازه های متفاوت نشاء بر عملکردهای اقتصادی، بیولوژیکی، شاخص برداشت و برخی خصوصیات کیفی ارقام روز بلند و روز متوسط پیازخوراکی
    چکیده  PDF