رضائی, مهدی, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران، جمهوری اسلامی