ارشد, موسی, دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد, ایران، جمهوری اسلامی