ارشد, موسی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد, ایران، جمهوری اسلامی