رحمتی, میترا, وزارت جهاد کشاورزی, ایران، جمهوری اسلامی