رشیدی, نریمان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران، جمهوری اسلامی