رحیمی, نگار, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی