روشن فروستانی, وحید, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس, ایران، جمهوری اسلامی