دریانی, پریسا, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران، جمهوری اسلامی