نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 6
5. بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.15212

محبوبه رجبی؛ حمیدرضا روستا؛ حمیدرضا کریمی؛ حسین حکم آبادی


6. اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن بر برخی صفات اکوفیزیولوژیکی و شیمیائی کاهو در سیستم هیدروپونیک

دوره 26، شماره 1، بهار 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.14042

محمدحسن باقری؛ حمیدرضا روستا؛ سیدحسین میردهقان؛ محمودرضا روزبان