نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر محیط کشت‌های مختلف در ریزازدیادی پایه GF677 (هیبرید هلو- بادام)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 616-623

10.22067/jhorts4.v0i0.32259

سکینه باقری؛ داریوش داودی؛ محمد اسماعیل امیری؛ مینا بیاناتی؛ مهرناز انتصاری


2. بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام)

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 36-43

10.22067/jhorts4.v0i0.20784

سکینه باقری؛ محمد اسماعیل امیری؛ داریوش داودی؛ مهرناز انتصاری