نویسنده = ���������� ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. اثر اسید سالیسیلیک بر کاهش خسارت سرمازدگی بهاره در برخی ارقام ویتیس وینیفرا و ویتیس ریپاریا

دوره 34، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 361-376

10.22067/jhorts4.v34i3.74924

اسماء عباسی کاشانی؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ مجید شکرپور


2. بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ‌زدگی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 471-484

10.22067/jhorts4.v32i3.69529

علی تاج آبادی پور؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ ذبیح الله زمانی؛ فاطمه نصیبی؛ حسین حکم آبادی