نویسنده = یوسف حمیداوغلی
تلاقی رقم تجارتی آیلار با لاین‌های منتخب والدینی خیار و ارزیابی نتاج آنها

دوره 32، شماره 3، آذر 1397، صفحه 451-458

10.22067/jhorts4.v32i3.67171

محبوبه دیانتی؛ یوسف حمیداوغلی؛ جمالعلی الفتی


بررسی ترکیب‌پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس صفات رویشی تعدادی از لاین های خیار

دوره 31، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 131-139

10.22067/jhorts4.v0i0.47343

فاطمه مرادی پور؛ جمالعلی الفتی؛ یوسف حمیداوغلی؛ عاطفه صبوری؛ بهمن زاهدی


اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای

دوره 25، شماره 2، شهریور 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9982

مجتبی خرّمی راد؛ محمود شور؛ یوسف حمیداوغلی؛ علی تهرانی فر؛ سید حسین نعمتی؛ مصطفی صالحی فر


ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات

دوره 25، شماره 2، شهریور 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9992

جواد فتاحی مقدم؛ یوسف حمیداوغلی؛ رضا فتوحی قزوینی؛ محمود قاسم نژاد؛ داوود بخشی