تاثیر غنی سازی با دی‌اکسید‌کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.) در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف دی‌اکسید‌کربن و شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی در شرایط گلخانه ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. آزمایش در قالب کرت های خرد شده بر پایه طرح کامل تصادفی با دو عامل دی‌اکسید‌کربن (380، 700 و 1050 میکرولیتر در لیتر) و شوری (صفر، 150 و 300 میلی مولار کلرید سدیم) و سه تکرار بود. نتایج نشان داد در شاهد دی‌اکسید‌کربن (380 میکرولیتر در لیتر)، با اعمال تنش شوری تا 300 میلی مولار، وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع بوته و سطح برگ به ترتیب از 34/9، 83/53 و 1001 به 71/3، 3/35 و 158 رسید. برهمکنش شوری و دی اکسید کربن نیز نشان داد در تیمار شاهد شوری و در غلظت 1050 میکرولیتر در لیتر دی‌اکسید‌کربن، وزن خشک اندام هوایی و ارتفاع ساقه به ترتیب 46 و 38 درصد افزایش یافت. در تنش 150 میلی مولار کلرید سدیم با افزایش غلظت دی‌اکسید‌کربن از 380 به 700 میکرولیتر در لیتر سطح برگ از 134 به 358 سانتیمتر مربع افزایش یافت و در غلظت 1050 میکرولیتر در لیتر دی‌اکسید‌کربن و تنش 150 میلی مولار به 287 سانتیمتر مربع رسید. نتایج کل نشان داد افزایش غلظت دی‌اکسید‌کربن باعث بهبود اثرات سوء شوری شده است، به طوری که در صفاتی نظیر سطح برگ و نشت الکترولیت، غلظت 700 میکرولیتر در لیتر و در صفاتی مثل وزن خشک ریشه و اندام هوایی و ارتفاع بوته غلظت 1050 میکرولیتر در لیتر دی‌اکسید‌کربن عکس العمل بهتری را نسبت به شوری نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Carbon dioxide Enrichment on Morphophysiological Characteristics of Amaranthus (Amaranthus tricolor L.) under Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • M. Kamali
  • M. Shoor
  • yahya selahvarzi
  • M. Goldani
  • A. Tehranifar
چکیده [English]

To evaluate the effects of various concentration of carbon dioxide and salinity stress on morphophysiological characteristics of Amaranthus tricolor L. an experiment was conducted in greenhouse conditions in Faculity of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad. the experiment was split plot based on completely randomized design with three levels of CO2 (380, 700, 1050 µl/L) and three concentrations of sodium chloride (0,150, 300 mM) with 3 replications. The results showed that in control carbone dioxide (380 µl/L), application of salinity to 300 mM, reduced shoot dry weight, plant height and leaf area from 9.34, 53.83 and 1001 to 3.71, 35.3 and 158 respectively. Interaction effects of salinity and carbon dioxide showed that in control salinity and 1050 µl/L carbon dioxide, shoot dry weight and plant height increased 46 and 38% respectively. in level of 150 mM sodium chloride, with increasing concentrations of carbon dioxide from 380 to 700 µl/L, leaf area increased from 134 to 358 cm2. at this salinity level, in concentration of 1050 µl/L carbon dioxide, leaf area was 287 cm2. The final results showed that increasing concentrations of carbon dioxide improves adverse effects of salinity. in characteristics such as leaf area and electrolyte leakage, carbon dioxide in 700 µl/L and in characteristics such as root dry weight, shoot dry weight and plant height concentrations of 1050 µl/L carbon dioxide showed a better reaction to salinity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amaranthus
  • Carbon Dioxide
  • Salinity stress
CAPTCHA Image