اثر ریزوباکتر های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف کمپوست قارچ بر عملکرد گل و خصوصیات بنه ی زعفران (Crocus sativus L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سال های اخیر استفاده از اصلاح کننده های آلی و بیولوژیک به منظور جایگزینی بوم سازگار برای کودهای شیمیایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک و سطوح مختلف کمپوست قارچ بر عملکرد گل و ویژگی های بنه ی زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی در سال های زراعی 91-1388 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به‌صورت کرت‌های خرد‌ شده در قالب طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. ریزوباکترهای محرک رشد گیاه (کاربرد و عدم کاربرد نیتروکسین) و سطوح مختلف کمپوست قارچ مصرف شده (صفر، 20، 40، 60، 80، 100 تن در هکتار) به ترتیب به عنوان فاکتور اصلی و فرعی مدنظر قرار گرفتند. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که نیتروکسین دارای اثر مثبت بر روی تمامی صفات مورد مطالعه بود، به عنوان مثال در شرایط کاربرد نیتروکسین تعداد جوانه در هر بنه 12 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. بر اساس نتایج آزمایش، هر یک از سطوح 20، 60، 80 و 100 تن در هکتار کمپوست قارچ به ترتیب باعث افزایش 48، 24، 30 و 29 درصدی وزن کل بنه ها بدون فلس در مقایسه با شاهد شدند. اثر متقابل ریزوباکترهای محرک رشد گیاه و سطوح مختلف کمپوست قارچ به طور معنی داری بر عملکرد گل تأثیر داشت، به طوری که در شرایط کاربرد و عدم کاربرد نیتروکسین به ترتیب سطوح 60 و 100 تن در هکتار کمپوست قارچ نسبت به سایر تیمارها برتری داشتند. با توجه به نتایج آزمایش، از نظر عملکرد کلاله، کاربرد نیتروکسین کارایی هر یک از سطوح 40، 60 و 80 تن در هکتار کمپوست قارچ را به ترتیب 77، 66 و 30 درصد در مقایسه با سطوح مشابه در شرایط عدم کاربرد نیتروکسین افزایش داد. به طور کلی با توجه به یافته های این پژوهش، به نظر می رسد با استفاده از کودهای بیولوژیک و مقادیر مناسب کمپوست قارچ می توان ضمن حفظ پایداری کشت بوم ها، خصوصیات کمی و کیفی زعفران را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Biological Fertilizers and Mushroom Compost on Flower Yield and Characteristics of Saffron Corms (Crocus sativus L.) in an Organic Farming System

نویسندگان [English]

  • P. Rezvani Moghaddam
  • M.B. Amiri
  • H.R. Ehyaee
چکیده [English]

In recent years the use of organic and biological modifier as an environmental friendly replacement for chemical fertilizers has been used more. In order to study the effect of different levels of biological fertilizers and mushroom compost on flower yield and characteristics of saffron corms (Crocus sativus L.), a split plot experiment based on RCBD design with three replications was conducted in 2009-2011 growing season in research farm of Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Plant growth promoting rhizobacteria (use and non-use of Nitroxin) and spent mushroom compost levels (SMC) (0, 20, 40, 60, 80, 100 t ha-1) were considered as the main and sub factors. The results showed that Nitroxin had positive effect on all studied traits, for example the use of Nitroxin increased number of buds per corm by 12 percent compared to the control. Based on the results, levels of 20, 60, 80 and 100 t ha-1 of mashroom compost increased the total weight of corm without scale by 48, 24, 30 and 29 percent respectively compared to the control. Interaction effect of plant growth promoting rhizobacteria and different levels mushroom compost was significant on flower yield, so that in condition of use and non-use of Nitroxin, levels of 60 and 100 t ha-1 mashroom compost were better than other treatments. According to the results, Nitroxin in combine with 40, 60 and 80 t ha-1 mushroom compost increased stigma yield 77, 66 and 30 percent, compared to the same levels in condition of non-use of Nitroxin. In general, the results showed that it seems use of biological fertilizers and appropriate amount of mushroom compost in addition to the maintaining stability of agroecosystems, can improve quantitative and qualitative characteristics of saffron.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitroxin
  • Organic modifier
  • Stigma yield
  • Weight of corm without scale