تأثیر پیش تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذر گیاهان دارویی سنبل ختایی، پیرتر (گل حشره کش) و مامیران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

تربیت مدرس

چکیده

چکیده
سنبل ختایی، پیرتر و مامیران از گیاهان ارزشمند دارویی هستند که اطلاعات جامع و مدونی در خصوص جوانه زنی بذر آنها در منابع علمی معتبر وجود ندارد. با توجه به اهمیت تکثیر ساده گیاهان دارویی و نقش بذر در تولید و پرورش این گیاهان، آزمایشی به منظور بررسی اثر تیمارهای سرمادهی مرطوب (سطوح شاهد، دو، سه و چهار هفته) و اسید جیبرلیک (سطوح شاهد، 100، 150، 250، 350، 450، 500 و 1000 ppm) بر شکستن خواب و جوانه زنی بذر این سه گیاه دارویی به مرحله اجرا درآمد. هر یک از تیمارها در یک آزمایش جداگانه، در آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی (40 درصد) در تیمارهای سه و چهار هفته، و بیشترین سرعت جوانه زنی (81/1 بذر در روز) در تیمار چهار هفته سرمادهی مرطوب برای بذر سنبل ختایی به دست آمد. برای بذر پیرتر بیشترین درصد جوانه زنی (67/42 درصد) و سرعت جوانه زنی (17/6 بذر در روز) به ترتیب در تیمارهای سه و چهار هفته سرمادهی مرطوب به دست آمد. در مورد مامیران بیشترین درصد جوانه زنی (100 درصد) در تیمارهای 100 و 350 ppm و بیشترین سرعت جوانه زنی (22/5 بذر در روز) در تیمار 500 ppm اسید جیبرلیک به دست آمد.

واژه های کلیدی: جوانه زنی، سرمادهی مرطوب، اسید جیبرلیک، سنبل ختایی، پیرتر، مامیران

عنوان مقاله [English]

The Effect of Cold Stratification and Acid gibberellic Pre-treatments on Seed Germination of Angelica archangelica, Tanacetum cinerariaefolium and Chelidonium majus

نویسندگان [English]

  • Najmeh Hadi
  • Mohammad Kazem Souri
  • R. Omidbeigi
چکیده [English]

Abstract
Angelica archangelica, Tanacetum cinerariaefolium and Chelidonium majus are valuable medicinal plants for which there is no comprehensive information about their seed germination in review of literatures. With regarding of the importance of simple propagation of medicinal plants and the role of seed in production of these plants, this study was set out in order to analyzing of the effects of cold stratification (control, 2, 3 and 4 weeks) and acid gibberellic (control, 100, 150, 250, 350, 450, 500 and 1000 ppm) treatments on seed germination of these species. Treatments were arranged seperately in a Completely Randomized Design with 3 replicates. The results showed that the highest mean germination (percentage and rate) was observed in 3 and 4 weeks (40%) and 4 weeks (1.8 seeds per day) cold stratification for Angelica archangelica seeds, 3 weeks (42.67%) and 4 weeks (6.17 seeds per day) cold stratification for Tanacetum cinerariaefolium seeds, and 100 and 350 ppm (100%) and 500 ppm (5.22 seeds per day) GA3 solutions for Chelidonium majus seeds.

Keywords: Germination, Cold stratification, Gibberellic acid, Angelica archangelica, Tanacetum cinerariaefolium, Chelidonium majus

CAPTCHA Image