باززایی گیاه انگور (Vitis vinifera L.) از طریق جنین زایی رویشی با استفاده از ریز نمونه گل کامل

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

تهران

چکیده

چکیده
ریزنمونه‌های گل کامل ارقام یاقوتی، شاهرودی، فلیم سیدلس، بیدانه سفید و عسکری به منظور تولید کالوس جنین زا و جنین سوماتیکی در دو زمان مختلف جمع آوری شدند. برای تولید کالوس جنین زا از محیط کشت MS به همراه 5 و 10 میکرومولار 2,4-D و یک و دو میکرومولار BAP استفاده شد. جهت تمایز جنین از محیط کشت MS به همراه نیم میلی گرم IBA، محیط کشت MS بدون هورمون، محیط کشت MS به همراه 2میلی گرم IBA و 2/0 میلی گرم BAP، محیط کشت MS به همراه پنج میکرومولار 2,4-D و یک میکرومولار BAPو محیط کشت MS به همراه 2 میلی گرم در لیتر BAP استفاده شد. در مرحله جوانه زنی از دو محیط کشت MS و NN و تیمار سرمایی 4 درجه سانتی گراد بمدت دو هفته استفاده شد. نتایج نشان داد که ریز نمونه‌های گل کامل جمع آوری شده در زمان اول، کالوس جنین زا و جنین سوماتیکی بیشتری در همه ارقام مورد مطالعه ایجاد کردند. پاسخ گیاهان به محیط کشت برای تولید کالوس جنین زا تحت تاثیر رقم قرار گرفت، بطوریکه ارقام بیدانه سفید، یاقوتی و فلیم سیدلس بیشترین درصد تولید کالوس جنین زا را در محیط کشت MS به همراه پنج میکرومولار 2,4-D و یک میکرومولار BAP تولید کردند، در حالیکه رقم شاهرودی در محیط کشت MS به همراه پنج میکرومولار 2,4-D و دو میکرومولار BAP و رقم عسکری در محیط کشت MS به همراه 10 میکرومولار 2,4-D و دو میکرومولار BAP بیشترین کالوس جنین زا را ایجاد کردند. پاسخ گیاهان به محیط کشت در مرحله تمایز یابی به ژنوتیپ بستگی داشت، بطوریکه هر رقم در محیط کشت ویژه ای بیشترین درصد جنین سوماتیکی تولید کرد. در مرحله جوانه زنی و تولید گیاهچه ارقام بیدانه سفید، یاقوتی و شاهرودی در محیط کشت MS به همراه یک میکرومولار BAP و بدون سرمادهی جنین‌ها و ارقام عسکری و فلیم سیدلس در محیط کشت MS به همراه یک میکرومولار BAP و با سرمادهی جنین‌ها بیشترین جوانه زنی و تولید گیاهچه را داشتند.

واژه‌های کلیدی: انگور، کالوس جنین زا، جنین سوماتیکی، گیاهچه

عنوان مقاله [English]

Grapevine (Vitis vinifera L.) Regeneration Via Somatic Embryogenesis from whole Flower Explant

نویسندگان [English]

  • ali ebady
  • A. Jamal Mahmood
  • M. Mirmasoomi
  • M. Omidi
چکیده [English]

Abstract
To produce embryogenic callus and somatic embryo, whole flower explants were collected at two sampling stages of I, III. To produce embryogenic callus and somatic embryo, MS medium supplemented with 5 and 10µm 2,4-D and 2µm BAP were used. For embryo differentiation, MS medium with 0.5mg/l IBA, MS medium without any plant growth regulators, MS medium with 2mg/l IBA and 0.2mg/l BAP, MS medium with 5µm 2,4-D and 1µm BAP and finally MS medium with 2mg/l BAP were used. At embryo germination stage, MS medium with 1mg/l BAP and NN medium and cold treatment for 2 weeks were used. Results showed that in all studied cultivar, collection of whole flower explant at first sampling time resulted in highest percent of embryogenic callus and somatic embryo production. Response of explant to media were affected by Genotype, as Yaghouti, Bidaneh Sefid and Flame Seedless in MS medium supplemented with 5µm 2,4-D and 1µm BAP produced highest percent of somatic embryogenic callus. However, Shahroodi did better in MS medium supplemented with 5 or 2µm BAP, and Askari respond well to MS medium supplemented with 10µm 2,4-D and 2µm BAP. Once again, at embryo differentiation stage, each cultivar produced highest percent of somatic embryo in particular medium. For embryo germination and plantlets production, MS medium supplemented with 1µm BAP without chilling was best for Bidaneh Sefid, Yaghouti and Shahroodi, whereas Askari and Flame Seedless did best embryo germination and plantlet regeneration in MS medium supplemented with 1µm BAP accompanied by chilling treatment.

Keywords: Grapevine, Embryogenic callus, Somatic embryo, Plantlet

CAPTCHA Image