اثر Cr3+بر لیپید پراکسیداسیون غشا و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان آسکوربات پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، و پلی فنل اکسیداز در گیاه ریحان ( Ocimum basilicum L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
اثر تیمارهای مختلف Cr3+ در غلظت های 0، 1، 2، 4، 6 و 8 میلی گرم بر لیتر بر پراکسیداسیون لیپیدی غشاهای سلولی و تولیدمالون دی آلدئید (MDA ) و نیز فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ریشه و برگ نشاهای گیاه ریحان ( (Ocimum basilicum L. در طی 6 هفته تیمار در محیط کشت هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش غلظت Cr3+در محیط کشت، درغلظت هایmg L-14 و بالاتر از آن، فعالیت سوپراکسیددیسموتاز (SOD)در ریشه و برگ در مقایسه با شاهد بطور معنی داری افزایش یافت (01/0P ). همچنین فعالیت آسکوربات پراکسیداز (APOX) و پلی فنل اکسیداز (PPOX)بافت های ریشه و برگ نیز در تیمارهای تنشی یون Cr3+ (mg L-14 و بالاتر) در مقایسه با شاهد و غلظت های پایین تر کروم بطور معنی داری افزایش یافت (01/0P ) که بیانگر تاثیر اکسیداتیو تنشی ناشی از تیمار Cr3+ می باشد. سطح MDA با افزایش غلظت Cr3+ mg L-14 و بالاتر، در مقایسه با نمونه شاهد در ریشه و برگ افزایش یافت (01/0P ) و آسیب اکسیداتیو ناشی از اثر غلظت های تنشی یون Cr3+ بر غشا را نشان داد.

واژه های کلیدی: Ocimum basilicum L.٬+Cr3٬ آنزیم های آنتی اکسیدان، لیپید پراکسیداسیون، کشت هیدروپونیک

عنوان مقاله [English]

Effect of Cr3+ on Lipid Peroxidation and Antioxidative Enzymes (APOX, SOD, and PPOX) Activity in Sweet Basil (Ocimum basilicum L.)

نویسندگان [English]

  • .R Bishehkolaei
  • H. Fahimi
  • S. Saadatmand
  • T. Nejadsattari
چکیده [English]

Abstract
Effect of Cr3+ concentrations (1, 2, 4, 6, and 8 mg L-1) on lipid peroxidation / MDA production and antioxidative enzyme activity (APOX, SOD, and PPOX) in root and leaf tissues of sweet basil seedlings (Ocimum basilicum L.) during 6week treatment in hydroponic culture was studied. Increasing Cr3+ in the culture medium (≥4 mg L-1) caused significant enhancement of APOX, SOD, and PPOX activity in root and leaf tissues of sweet basil seedlings, compared with the control (P≤0.01). Introducing of ≥4 mg L-1 Cr3+ to the culture medium of sweet basil seedlings caused enhancement of MDA level in root and leaf tissues compared with the control (P≤0.01) indicating Cr-induced oxidative stress and membrane lipid peroxidation in basil seedlings under treatment.

Keywords: Ocimum basilicum L., Cr3+, Antioxidative enzyme, Lipid peroxidation, Hydroponic culture

CAPTCHA Image