تغییرات عملکرد و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تاثیر کود های ریز مغذی و روش مصرف آن ها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات آهن و روی و منگنز و روش مصرف آن ها بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays saccharata)، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه با 4 تکرار انجام شد. فاکتورها شامل روش مصرف کود (مصرف خاکی و محلول پاشی) و نوع کود ریز مغذی (بدون کاربرد کود به عنوان شاهد، کود سولفات روی، سولفات آهن، سولفات منگنز) بودند. مصرف خاکی ریز مغذی ها قبل از کاشت و محلول پاشی این عناصر طی دو مرحله (مرحله ساقه رفتن و مرحله قبل از ظهور گل تاجی) در حین داشت انجام گرفت. نتایج نشان داد که، اثر متقابل فاکتورهای آزمایشی بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد پروتئین و کارایی مصرف ریز مغذی ها در عملکرد دانه معنی دار شد. همچنین تحت تاثیر روش مصرف ریز مغذی ها، محلول پاشی این عناصر باعث افزایش عملکرد دانه، کلروفیل برگ، عملکرد قندهای محلول دانه، شاخص برداشت قند و کارایی مصرف ریز مغذی ها در عملکرد قند نسبت به کاربرد خاکی شد. در مورد صفات کلروفیل برگ، عملکرد قند های محلول دانه و شاخص برداشت قند هر سه نوع کود بکار رفته باعث افزایش معنی دار آن ها نسبت به شاهد شدند. شاخص برداشت دانه تحت تاثیر هیچ کدام از فاکتورهای آزمایش قرار نگرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از عناصر ریز مغذی موجب افزایش کیفیت و عملکرد اقتصادی در ذرت شیرین شد و محلول پاشی نسبت به مصرف خاکی نتایج بهتری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in Yield and Quality Traits of Sweet Corn Influenced by Micronutrient Fertilizers and Method of Their Application

نویسندگان [English]

  • M. Tajbakhsh
  • R. Amirnia
  • B . Abdollahi Mandulakani
چکیده [English]

In order to evaluate effects of iron, zinc and manganese, and the methods of applying them on yield and yield components of sweet corn (Zea mays saccharata), an experiment was performed as factorial based on randomized complete block design with four replications at the research farm of Urmia University. Experimental factors were micronutrient fertilizers with four levels (control, iron, zinc and manganese) and micronutrient applying method with two levels (foliar and soil application). Soil application of micronutrients before sowing and foliar application of these elements in two stages (knee Stage and before tasseling stage) were applied. Results indicated that interaction between experimental factors on biological and protein yield and micronutrients use efficiency in grain yield was significant. Also, in micronutrients applying method, foliar application compared to soil application was caused increasing in grain yield, leaf chlorophyll, soluble sugars yield, sugar harvest index and micronutrients use efficiency in sugar yield. Applying three types of micronutrients were increased significantly leaf chlorophyll, grain soluble sugars yield and sugar harvest index compared to control .Grain harvest index was not affected by any of the experimental factors. Based on results, application of micronutrient elements enhance the quality and economic yield of sweet corn and foliar application of micronutrients was showed better results than soil application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foliar spray
  • Iron
  • Manganese
  • Sweet corn
  • Zinc