تاثیر کاربرد کیتوزان و کلرورکلسیم بر کاهش پوسیدگی پس از برداشت و تغییر ویژگی های کیفی گیلاس رقم سیاه مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

استفاده از ترکیبات طبیعی برای کنترل پاتوژن های گیاهی باعث کاهش استفاده از قارچ کش ها می گردد. کیتوزان با قابلیت دوگانه کنترل میکروارگانیسم های بیماری زا و فعال سازی پاسخ های دفاعی القایی، به عنوان ماده غیرسمی قابل اطمینان در برخورد با پاتوژن ها شناخته شده است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات پوشش کیتوزان و کلرورکلسیم بر پوسیدگی و ویژگی های کیفی گیلاس رقم سیاه مشهد بود. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در 5 تکرار انجام گرفت. تیمارهای مورد نظر شامل کیتوزان در 3 سطح (صفر، 5/0 و 1 درصد)، کلرورکلسیم در 3 سطح ( صفر، 1 و 2 درصد) بودند. ارزیابی در دو زمان متفاوت (20 و 40 روز) صورت گرفت. صفات مورد بررسی شامل مواد جامد محلول، اسیدهای آلی، شاخص رسیدگی، pH، درصد کاهش وزن و درصد آلودگی میوه ها بودند. نتایج نشان دادند که تیمار کیتوزان 5/0 درصد باعث تثبیت مواد جامد محلول، اسیدهای آلی، pH، وزن میوه و کاهش شاخص رسیدگی و آلودگی میوه شده و کلرورکلسیم در دوره کوتاه انباری باعث تثبیت اسیدهای آلی و وزن میوه می شود و شاخص رسیدگی را کاهش داده و باعث کاهش pH، تلفات وزن و آلودگی میوه می گردد ولی مواد جامد محلول میوه را افزایش می دهد و نیز در کل تیمارهای کیتوزان و کلرورکلسیم به تنهایی نسبت به تیمارهای ترکیبی بر روی پارامترهای اندازه گیری شده نتایج بهتری نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Chitosan and Calcium Chloride to Reduce Postharvest Rot and Different Quality Attributes on Siah mashhad Sweetcherry

نویسنده [English]

  • H. Shirzad
چکیده [English]

The use of natural compounds to control plant pathogens lead to reduction in using fungicides. Chitosan with duble effects, control pathogenic microorganisms and activate inducing defence responses, has been shown to be a reliable nontoxic material in the plant-pathogen interaction. The aim of this research was to consider the effects of chitosan and calcium chloride on decay and quality attributes of sweet cherry cv. Siah mashhad. This experiment was conducted factorially in the figure of completely randomized design with five replications. Treatments were included of chitosan (0, %0.5 and %1) and Calcium Chloride (0, %1 and %2) and time (20 and 40 days). Measuring factors was included total soluble solids (TSS), titrable acidity (TA), partability index (PI), pH, weight loss, fruit decay. The results showed that application of chitosan %0.5 alone lead to stabilize soluble solids, organic acid, pH and fruit weight, also partability index and fruit rot was decreased. In short time storage (20 days) CaCl2 stabilize organic acids and fruit weight and caused partability index, pH, fruit decay to be decreased but fruit soluble solids increased. In total simple treatment of calcium chloride and chitosn showed better results compared to combination treatments on measured parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic matter
  • storage
  • Calcium chloride
  • Chitosan
  • Sweet cherry c.v siah mashhad
CAPTCHA Image