اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از آنجایی که کاشت چمن فرآیندی است پر زحمت، استفاده از روشهای جدید و سریع کاشت نظیر قطعه کاری، جهت احیاء و ترمیم فضای سبز ضروری به نظر می رسد. نوع بسترکاشت و همچنین انواع شبکه ها که به منظور استحکام بخشیدن به قطعات چمن به کار می روند می توانند روی ویژگی‌های کیفی تولید چمن قطعه ای تاثیر بگذارند. این تحقیق به منظور بررسی اثر چهار ترکیب خاکی شامل خاک رس، (30% کمپوست+70% رس)، (30% کمپوست+ 30% رس+40% ماسه) و (10% پیت ماس+90% رس) و چهار نوع شبکه شامل توری پلاستیکی، توری فلزی، گونی پلاستیکی و بدون شبکه (شاهد) در تولید چمن قطعه ای بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 16 تیمار و در سه تکرار طی دو سال (1388و1389) به اجرا در آمد. چمن مورد استفاده از نوع چمنهای ورزشی و مخلوطی از سه گونه و پنج رقم بود. نتایج نشان داد میانگین صفات رنگ، کلروفیل a، مجموع کلروفیل و میزان کلروفیل کل پس از اولین یخبندان زمستان در بستر (30%کمپوست+70% رس) به طور معنی-داری بیشتر از بقیه بستر ها بود. از طرفی بستر های دارای درصد رس بالاتر حائز یکنواختی و تراکم علفهای هرز بیشتری بودند. از نظر رنگ، کلروفیل b و میزان کلروفیل کل پس از اولین یخبندان زمستان بستر های دارای کمپوست نسبت به بقیه بسترها برتری داشتند. بالاترین استحکام در شبکه گونی پلاستیکی بدست آمد و میزان علفهای هرز در این تیمار نسبت به بقیه شبکه های مورد استفاده به طور معنی داری کمتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Culture Media and Sod Netting Materials on Qualitative Characteristics of Sod Production

نویسندگان [English]

  • M. Golrang
  • M. Shoor
  • A. Tehranifar
  • S.M.J. Mousavi
چکیده [English]

Since lawn cultivation is a laborious process, we need new and quick methods of cultivation such as sod production to revive and repair green spaces. Mean while, the kind of cultures media and the types of cultures net which are used tostreng then the lawn parts (sodding) may infiuence the quality pf the produced sod. This study investigated the effect of four kinds of soil combinations including: clay, (30% compost + 70% clay), (30% clay + 40% sand + 30% compost) and (10% pitmass + 90% clay). Also, it aimd to study four types of network such as: plastic guid, metallic guid, plastic bag and guidless. This investigation was dcne without any control network in production. In addition, factorial analysis was used based on 16 random treatments in three replicates within two years (2009,2010). The lawn seed under investigation was in the form of the one used in sports, fields and it was a mixture of three species and five cultivar. The results displayed that the mean of color charactristics, chlorophyll a, total chlorophyll, level of chlorophyll after first winter frost and growth rate were significantly more in the bed cultuer ( 30% compost + 70% clay) than the last of bed cultuer. On the other hand bed cultuer containing hight percentage of clay displayed more uniformity and density of weed. Regarding color, chlorophyll b and level of chlorophyll after first winter frost, the bed cultuer with hight compost were better than the others in the growth rate. The highest rigidity obtained in plastic bag net and the level of weed in this treatment is compairing with others were lower in significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SOD
  • Bed culture
  • Net culture
  • Chlorophyll content
  • Rigidity