بررسی نیاز سرمایی رقم‌‌‌های انگور تجاری استان فارس

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تعیین نیاز سرمایی رقم‌های موجود جهت تولید رقم‌های با نیاز سرمایی کم با استفاده از برنامه‌های به‌نژادی به دلیل پدیده گرم شدن جهانی کره زمین و تمایل به پرورش درختان میوه معتدله در مناطق گرم، امری ضروری است. در این مطالعه مقدار نیاز سرمایی رقم‌های عسگری، رطبی، یاقوتی، ریش بابا و منقا مورد بررسی قرار گرفتند. قلمه‌های یکنواخت از رقم‌های یاد شده در پاییز هنگام ریزش برگ‌ها جمع آوری شد و سپس در یخچال و در دمای 2 درجه سلسیوس قرار گرفتند. قلمه‌ها به مدت زمان‌های صفر (شاهد بدون تیمار سرمایی)، 100، 200، 300، 400 و500 ساعت در معرض سرمادهی قرار گرفتند. سپس قلمه‌ها از یخچال خارج و در دمای اتاق، شرایط نوری مداوم و در آب مقطر قرار گرفتند. تعداد جوانه‌های شکفته شده، مدت زمان تا شکفتن اولین جوانه و همچنین شکفتن آخرین جوانه یادداشت شدند. کمترین میزان شکفتن جوانه (25 درصد) را ارقام عسگری و رطبی در تیمار شاهد (بدون تیمار سرمایی) داشتند و بالاترین میزان شکفتن جوانه در رقم‌های عسگری، رطبی و یاقوتی به ترتیب در تیمار 500 ساعت سرمادهی (100 درصد)، 400 و500 ساعت سرمادهی (100 درصد) و 400 ,500 ساعت سرمادهی مشاهده شد (100درصد). بین تیمار‌های 200، 300 و 500 ساعت سرمادهی در رقم منقا تفاوت معنی‌داری وجود نداشت و همگی 100 درصد شکفتن جوانه را نشان دادند. بالاترین میزان شکفتن جوانه در رقم ریش بابا درتیمار 400 و500 ساعت سرمادهی بود. کمترین مدت زمان جهت شکفتن نیمی از جوانه‌ها در رقم عسگری در تیمار 400 ساعت سرمادهی (23 روز)، رقم رطبی 500 ساعت (23 روز)، یاقوتی 400 ساعت سرمادهی (13 روز)، رقم ریش بابا در تیمار400 ساعت سرمادهی (18 روز) و در رقم منقا در تیمار 200 ساعت سرمادهی (16 روز) بود. بنابراین نیاز سرمایی رقم های منقا200 ساعت، رقم رطبی300 ساعت، عسگری 300 ساعت، ریش بابا و یاقوتی 400 ساعت سرمادهی گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Chilling Requirement in Local Cultivars of Grapevine Growing in Fars Province

نویسندگان [English]

  • M. Garazhian
  • S. Eshghi
چکیده [English]

It is necessary to determine the amount of chilling requirement of present cultivars and also to produce new low chill cultivars through breeding programs because of the global warming phenomenon and tendency to grow temperate fruit in warm climate. In this study, the amount of chilling requirement in ‘Askari’, ‘Rotaby’, ‘Yaghuty’, ‘Rish Baba’ and ‘Monaga΄ were evaluated. Uniform cuttings of mentioned cultivars were harvested when leaves were abscised in autumn, and then transferred to refrigerator (2˚C). Cuttings were subject to 0 (unchilled control), 100, 200, 300, 400, 500 chilling hours, then cutting were brought from chilling condition and put them in distilled water at room temperature (20º C) and continues light conditions. Number of sprouting bud and data of first and last bud break were recorded. The lowest bud break percent in ‘Askari’ and ‘Rotaby’ were in unchilled control (25%). The highest bud break percent in ‘Askari’, ‘Rotaby’ and ‘Yaghuty’ were at 500 h chilling (100%), 400 and 500 h, (100%), and 400 and 500 h, respectively. There were no significant differences between 200, 300 and 500 h chilling in ‘Monaga’ and bud break was 100% in these treatments. The highest bud break in ‘Rish Baba’ was at 400 and 500 h. The shortest required period time to 50% bud break was in ‘Askari’ at 400 h (23d), ‘Rotaby’ at 500 h (23 d), ‘Yaghuty’ at 400 h (13 d), ‘Rish Baba’ at 400 h (18 d) and in ‘Monaga’ at 200 h (16 d). In conclusion the chilling requirements of studied cultivars were as following: ‘Monaga’ (200 h), ‘Rotaby’ (300 h), ‘Askari’ (300h) ‘Rish Baba’ and ‘Yaghuty’ (400 h).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitis
  • Chilling requirement
  • Bud break