اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مطالعه اثر غلظت‌های مختلف تو، فور-دی ((2,4-D و بنزیل آدنین (BA) بر القاء، توسعه و بلوغ جنین انجام شد. برای این منظور ریز نمونه اندام‌های رویشی پهنک برگ، دمبرگ و گره و اندام‌های زایشی جوانه گل و پرچم ارقام کردستان، پاروس و کامارسا بر روی محیط کشت MS حاوی 2,4-D در چهار غلظت مختلف 25/0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر به تنهائی یا همراه با BA در سه غلظت 25/0، 5/0 و 1 میلی گرم در لیتر به همراه شاهد بدون BA، کشت شدند. نوع و غلظت تنظیم کننده‌های رشد، نوع ریزنمونه و رقم قویا بر روی القاء، توسعه و بلوغ جنین موثر می باشند. همه ریزنمونه ها به استثنای ریزنمونه‌های دمبرگ و پرچم در همه تیمارهای هورمونی کالوس جنین زا تولید نمودند. بیشترین تعداد جنین‌های کروی در محیط حاوی 1 میلی گرم 2,4-D و 25/0 میلی گرم BA حاصل شد. بالاترین درصد توسعه جنین‌های کروی به جنین‌های لپه ای در محیط حاوی 5/0 میلی گرم 2,4-D و 25/0 میلی گرم BA ثبت شد. در بین انواع ریزنمونه ها و ارقام، بیشترین تعداد جنین‌های کروی و بیشترین درصد توسعه جنین‌های کروی به جنین‌های لپه ای در ریزنمونه پهنک برگ و رقم پاروس تعلق داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Different Concentrations of 2,4-D and BA on Somatic Embryogenesis of Strawberry (Fragaria ananassa Duch.)

نویسندگان [English]

  • M. Gerdakaneh
  • A.A. Mozafari
  • A.M. Hadji Amiri
چکیده [English]

Present study was conducted to consider the effects of different concentrations of 2,4-D and BA on somatic embryogenesis induction, development and maturation of three strawberry cultivars (Kurdistan, Parose and Camarosa). For this purpose, leaf blade, nodal, petiole, stamen and flower bud calli were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with 2, 4 dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D at 0.25, 0.5, 1 and 2 mg/l ) as well as the combination with different concentrations (0.0, 0.25, 0.5, and 1 mg/l) of benzyl adenine (BA). The concentration and kind of growth regulators, cultivar and explant had great importants on strawberry somatic embryogenesis induction, development and maturation. Results obtained from the studies revealed that all explants with the exception of petiole and stamen incubated on medium formed embryonic calli. MS medium supplemented with combination of auxin and cytokinins were evidently higher than those in the single auxin treatments. 1 mg/l 2,4-D + 0.25 mg/l BA yielded the highest percentage of embryonic calli and number of globular embryo stage and 0.5 mg/l 2,4-D + 0.25 mg/l BA yielded the highest number of embryo cotyledonary in all types explants. The leaf explant calli and Parose cultivar were the most responsive to produce to somatic embryogenesis induction, development and maturation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strawberry
  • Somatic embryogenesis
  • Explant
  • Growth regulators