بررسی دو شیوه متفاوت کاربرد هورمون های اکسین بر ریشه زایی قلمه های دارایی Duranta repens L.

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی دو شیوه متفاوت کاربرد هورمون های اکسینی بر ریشه زایی قلمه های درختچه دارایی در دو آزمایش جداگانه و در دو زمان بهمن و اسفندماه 1386 و مقایسه نتایج آن با نتایج سایر پژوهش های انجام شده بر روی این گونه بود. آزمایش به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن در سطح احتمال 1 و 5 درصد انجام شد. فاکتور اول روش کاربرد هورمون و فاکتور دوم سطوح مختلف هورمون های IBA و NAA (0، 100 و 200 میلی گرم در لیتر) بود. در روش اول هورمون های IBA و NAA بر درختچه های مادری 24 ساعت قبل از تهیه قلمه اسپری شدند و روش دوم اسپری قلمه های برگ دار بعد از استقرار در بستر کشت بود. نتایج آزمایش نشان داد که روش دوم برای تمامی صفات اندازه گیری شده برتر از روش اول بود اما مقایسه این دو روش با نتایج پژوهش سایر محققین نشان داد که شیوه سنتی فروبری سریع انتهای قلمه در محلول های ریشه زا موثرتر در میزان ریشه دهی قلمه های دارایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Two Different Methods of Auxin Application on Rhizogenesis of Stem Cuttings of Duranta repens L.

نویسندگان [English]

  • Z. Sedaghat Kish
  • N. Moallemi
  • E. Khaleghi
چکیده [English]

The aim of this study was evaluation of two different methods of auxin application for rhizogenesis in stem cutting of Duranta repens shrub with 2 indivijual experiments and in January and February 2008. Two factorial expriment based on RCBD was used and comparison of means was done with duncan multiple test at p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duranta repens
  • Vegetative propagation
  • Ornamental shrub
  • Foliar auxin application