اثرات سمیت بور بر رشد رویشی، خصوصیات فیزیولوژیکی و توزیع بور در دو ترکیب پایه- پیوندک درخت بادام (Prunus dulcis Mill.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

تبریز

چکیده

سمیت بور یک عارضه مهم است که می تواند رشد گیاهان را در محیط‌های خشک و نیمه خشک محدود نماید. استفاده از پایه های متحمل که مانع از جذب یا انتقال بور به قسمت های هوایی گیاهان می شوند، سمیت بور در پیوندک را کاهش داده و به تبع آن تحمل مقادﻳر بیش از حد بور در منطقه ریشه افزایش می ﻳابد. بدین منظور، جهت ارزیابی اثرات سمیت بور بر رشد رویشی، خصوصیات فیزیولوژیکی و توزیع بور درخت بادام رقم فراگنس، آزمایشی با سه سطح بور (mg/L 20، 10، 25/0) از اسید بوریک و دو پایه بادام (GF677، Tuono) به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاًً تصادفی با چهار تکرار در محیط کنترل شده به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که سمیت بور اثرات معنی داری بر رشد رویشی، خصوصیات فیزیولوژیکی و توزیع بور در درخت بادام داشت. با افزایش سطوح بور در محلول غذایی، صفات رویشی شامل درصد تولید برگ و رشد طولی شاخه اصلی به صورت معنی داری کاهش یافت. هر چند، ترکیب Fr/Tuono نسبت به Fr/GF677 کمتر تحت تأثیر قرار گرفت. همچنین، خصوصیات فیزیولوژیکی نظیر درصد نشت الکترولیت، محتوای پرولین و درصد نکروز برگ به صورت معنی داری در هر دو ترکیب پایه- پیوندک افزایش یافت. بر اساس نتایج حاصله، پایه GF677 به دلیل عدم کاهش جذب و یا انتقال مقادیر بیش از حد بور از سیستم ریشه به قسمت‌های هوایی پیوندک، حساسیت بالایی به سمیت بور داشته، در حالی که پایه Tuono از طریق مکانیسم توزیع ترجیحی بور در ریشه ها، مانع افزایش تجمع بور در برگ‌های جوان و بافت مریستمی شده و تا حدودی این اندام‌های حساس را در مقابل صدمات ناشی از سمیت بور حفظ کرده است. در نهایت، به نظر می‌رسد که در شرایط مقادیر بیش از حد بور پایه Tuono تحمل بالاتری نسبت به پایه GF677 دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of B Toxicity on Vegetative Growth, Physiological Characteristics and Boron Distribution in Two Scion-rootstock Combinations of Almond (Prunus dulcis Mill.) Tree

نویسندگان [English]

  • M. Oraei
  • jalal tabatabaei
  • E. Fallahi
  • A. Imani
  • L.S. Fatemy
چکیده [English]

Boron (B) toxicity is an important disorder that can limit plant growth in arid and semi-arid environments. It has been proven that use of tolerant rootstocks impede B uptake or transport to the aerial portions of plants. This may alleviate B toxicity in the scion, consequently improves the tolerance to excess B in the root zone. An experiment was conducted to find the effects of B toxicity on vegetative growth, physiological characteristics and B distribution of almond tree (Prunus dulcis Mill.) cv. “Ferragnes” grown in the controlled environment. Three levels of B (0.25, 10, 20 mg/L) from H3BO3 and two almond rootstocks (GF677, Tuono) were factorially combined in a completely randomized design with four replications. The results showed that B toxicity had significant effects on vegetative growth, physiological characteristics and B distribution in almond tree. With increasing B levels in nutrient solution, vegetative characteristics including leaf production percentage and main shoot elongation was decreased significantly. However, Fr/Tuono was affected less than Fr/GF677. Also, physiological characteristics such as electrolyte leakage percentage, proline content and leaf necrosis percentage were increased significantly in two scion-rootstock combinations. On the basis of these results, GF677 because of an inability to restrict uptake and/ or transport of excess B from root system to aerial parts of scion, have a higher sensitivity to B toxicity. Instead, Tuono via mechanism of preferential distribution of B in roots inhibited the accumulation of high concentration of B either in young leaves or meristematic tissues partially and protected these susceptible organs against injury caused by B toxicity. In conclusion, it seem that under excess B conditions Tuono rootstock have higher tolerance than GF677.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Almond
  • B distribution
  • B toxicity
  • growth
  • Scion-rootstock combinations
CAPTCHA Image