تاثیر کاربرد محلول پاشی اسید سالیسیلیک قبل از برداشت بر روی ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی زردآلو رقم "نوری"

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به دلیل عمر پایین پس از برداشت زردآلو، این تحقیق با هدف ارائه راه حلی برای بهبود عمر پس از برداشت رقم مورد مطالعه زردآلو صورت گرفته است. در این تحقیق اثر کاربرد غلظت‌های مختلف محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر روی خصوصیات کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی زردآلو در طی دوره انبارداری مورد بررسی قرار گرفته است. زردآلو رقم "نوری" سه هفته قبل از بلوغ تجاری با غلظت‌های 1، 2، 3 و 4 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک و همچنین آب مقطر (شاهد) محلول پاشی شدند. در زمان بلوغ تجاری میوه ها برداشت و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شدند. سپس میوه‌ها در جعبه‌های پلی‌اتیلنی بسته‌بندی، و در دمای 4 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 95 درصد برای مدت 20 روز انبار شدند. میزان تغییرات کاهش وزن، سفتی بافت میوه، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، pH، شاخص طعم، اسید آسکوربیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در روزهای صفر، 5، 10، 15 و 20 اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که طی دوره انبارداری، میزان کاهش وزن، مواد جامد محلول، pH و شاخص طعم افزایش معنی‌داری، در حالی که سفتی بافت میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، اسید آسکوربیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی کاهش معنی‌داری داشته است. در طی دوره انبارداری تفاوت معنی‌داری بین تیمار شاهد و اسید سالیسیلیک در تمام فاکتورهای اندازه‌گیری شده، مشاهده شد. تیمار اسید سالیسیلیک به طور معنی‌داری مانع از کاهش وزن و همچنین باعث حفظ سفتی بافت میوه‌ها گردیده است. در این شرایط، بیشترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون، اسید آسکوربیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در تیمارهای 4 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک و کمترین آن ها در تیمار شاهد مشاهده شد. نتایج نشان داد که کیفیت میوه‌های زردآلو با استفاده از تیمار اسید سالیسیلیک به دلیل تاخیر انداختن فرآیند رسیدگی، بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Pre-harvest Spry Salicylic acid Application on Storability, Postharvest Quality and Antioxidant Activity Apricot (Prunus armeniaca L.)

نویسندگان [English]

  • E. Ardakani
  • Gh. Davarinejad
  • M. Azizi
چکیده [English]

The limited postharvest storage life of apricot causes the goal of presenting a solution in this manuscript to improve the postharvest storage of studied apricot cultivars. Studying the effect of different concentration of pre-harvest salicylic acid on quality attributes and antioxidant activity of apricot during storage is the approach in used. The apricot cultivar(Nori) were sprayed at the 3 weeks before commercial ripening stage, with 1, 2, 3 and 4 mM salicylic acid as well as distilled water (control). At commercial ripening stage, apricot fruit were harvested and immediately transported to the laboratory, and then fruits were packed in boxes with polyethylene cover and stored at 4°C and 95% relative humidity for 20 days. The changes in weight loss, fruit firmness, total soluble solids, titratable acidity, pH, ascorbic acid, total phenolics and antioxidant activity were estimated after 0, 5, 10, 15 and 20 days during storage. The results showed that the weight loss, total soluble solids, pH increased significantly while the fruit firmness, titratable acidity, ascorbic acid, total phenolics and antioxidant activity decreased significantly during storage for both cultivars. During this stage, a significant difference between control and salicylic acid treatments in all measured parameters is observed. The salicylic acid treatments reduced significantly the weight loss and maintained their firmness. In this condition, the highest and lowest of titratable acidity, ascorbic acid, total phenolics and antioxidant activity were observed in treatments of 4 mM salicylic acid and control, respectively. The data revealed that the quality of apricot fruits was improved by the use of salicylic acid treatment due to its effect on delaying the ripening processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Shelf Life
  • Ascorbic acid