اثر سایکوسل بر رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی دو رقم زیتون تحت دورهای مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مشکلات مهم در مناطق خشک کمبود آب است. به منظور بررسی اثر سایکوسل بر جنبههای مختلف رشد دو رقم زیتون (ماری و میشن) در شرایط تنش خشکی، آزمایش گلخانه‌ای با سه فاکتور شامل سه سطح سایکوسل (صفر، 500 و 1000 میلی‌گرم در لیتر)، سه سطح تنش خشکی (آبیاری نهال‌ها با فواصل 5 ، 10 و 15 روز یکبار) و دو رقم زیتون (ماری و میشن) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و در مدت چهار ماه انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای سایکوسل موجب کاهش ارتفاع نهال، افزایش طول ریشه و تعداد شاخههای جانبی در مقایسه با شاهد شده اما تأثیر معنی‌داری بر قطر ساقه، تعداد برگ، طول شاخههای جانبی، وزن تر ساقه و ریشه، کلروفیل b و محتوای کاروتنوئید نداشتند. تیمار غلظت بالای سایکوسل (1000 میلیگرم در لیتر) موجب افزایش وزن تر برگ و کلروفیل aنسبت به شاهد شد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش سطوح خشکی موجب کاهش ارتفاع نهال، قطر ساقه، تعداد برگ، تعداد و طول شاخههای جانبی، طول ریشه، وزن تر برگ، وزن تر ساقه و ریشه، افزایش کلروفیل a، کلروفیل b و محتوای کاروتنوئید در هر دو رقم شد. از نظر صفات مورد مطالعه، رقم میشن نسبت به رقم ماری مقاومت بیشتری به خشکی نشان داد. به طور کلی نتایج نشان داد که استفاده از سایکوسل میتواند برخی از اثرات منفی ناشی از تنش خشکی در ارقام زیتون ماری و میشن را تعدیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cycocel on Growth and Photosynthetic Pigments of Tow Olive Cultivars under Different Irrigation Intervals

نویسندگان [English]

  • V. Akbari
  • R. Jalili Marandi
چکیده [English]

The water deficiency is one of the serious problems in the arid zones. In order to investigate the effect of Cycocel on different growth aspects of two olive cultivars (Mary and Mission), a greenhouse experiment was conducted using three factors of: cycocel at three levels (0, 500 and 1000 mg L-1), irrigation of three levels (irrigated at 5, 10 and 15 days intervals) and tow olive cultivars (Mary and Mission) in a factorial experiment based on randomized complete block design of three replicates for the lasted four months. The results showed that both cycocel treatments decreased plant height, increased root length and number of lateral shoots; but no significant difference in stem diameter, leaf numbers, total lengths of lateral shoots, fresh weight of stem and root, chlorophyll b and carotenoid content was observed compared with control. High cycocel level (1000mgL-1) increased fresh weight of leaf and chlorophyll a content than the control. Also, results showed that increased periods of drought have reduced the plant height, stem diameter, leaf numbers, number of lateral shoots and total lengths of lateral shoots, root length, fresh weight of leaf, stem and root, increased chlorophyll a+b and carotenoid content in both cultivars. In above-mentioned parameters Mission cultivar showed higher resistance to drought stress than the Mary cultivar. Results suggested that Cycocel treatment can alleviate some negative effects of drought stress in Mary and Mission cultivars of olive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vegetative growth
  • Fresh weight of plant
  • Chlorophyll
  • Carotenoid