استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مطالعه اقدام به بازیافت خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای سفید جهت استفاده مجدد و مکرر شده است. خاک پوششی به‌عنوان لایه‌ای جهت تحریک باردهی قارچ دکمه‌ای بر روی کمپوست (بستر کشت) به قطر 5-3 سانتی‌متر پهن می‌گردد و حدود 30 درصد هزینه‌های تولید را به خود اختصاص می‌دهد. در این آزمایش جهت سهولت در جمع‌آوری خاک پوششی مصرف شده از روی کمپوست، در مرحله خاکدهی یک لایه توری با قطر منافذ 5 میلی‌متر روی کمپوست پر شده قرار دادیم. این توری به عنوان حاﺋلی بین کمپوست و خاک پوششی عمل می‌کند به طوری‌که در انتهای دوره کشت می توان براحتی اقدام به جداسازی و جمع‌آوری خاک پوششی مصرف شده نمود پس از بهینه‌سازی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک پوششی بازیافت شده، آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات با دو فاکتور آزمایشی توری و درصدهای خاک پوششی بازیافتی در ترکیب با خاک پوششی تازه انجام شد. عامل اصلی در دو سطح، توری وبدون توری، و عامل فرعی در 5 سطح از خاک پوششی بازیافتی در ترکیب با خاک تازه شامل100 درصد، 75 درصد، 50 درصد، 25 درصد و صفر درصد در 3 تکرار مورد استفاده قرارگرفته شد. با استفاده از نرم افزارتحلیلی SAS، سه صفت عملکرد میوه، متوسط وزن میوه، و تعداد میوه در متر مربع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در هیچ‌کدام از صفات مورد مطالعه بین انواع ترکیبات خاک پوششی، اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. هم‌چنین اثر متقابل دو فاکتور معنی‌دار نشد، در نهایت می‌توان به نتیجه این رسید که استفاده از خاک پوششی بازیافتی در چرخه تولید قارچ دکمه‌ای در مقایسه با خاک پوششی تازه هیچ تأثیری منفی در کمیت و کیفیت محصول تولیدی نخواهد داشت. بنابراین تولیدکنندگاه قارچ می‌توانند از خاک پوششی بازیافتی پس از اصلاح آن از نظر شوری، اسیدیته و پاتوژن‌ها به کرات استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recycling of Casing Soil in The White Button Mushroom (Agaricus bisporus) production

نویسندگان [English]

  • S. Nadi
  • M. Farsi
  • S.H. Nemati
  • Hossein Aroiee
  • gholamhosain davarnjad
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In this study, the recovery of casing soil consumed in the white button mushroom was investigated. Casing soil is used as a layer on compost (culture medium) to a diameter of 3-5to stimulate fruiting on the white button mushroom(Agaricus bisporus) . The expense od casing soil is about 30 percent of production costs. In the first step of this experiment, in order to separate casing soil from compost easily (at the end of production period),by distribution of a mesh with pores of 5 mm between compost and casing soil in the casing step, which we could separate and easily collect casing soil at the end. The most important altering factor between chemical and physical properties of recycling casing soil, is EC that was reduced by leaching process. An experiment was conducted based on split plot design with two factors and three replications. The main plots were treated with two levels of with and without a plastic mesh. Percentages of recycled soils in combination with fresh casing soil applied in sub plots. Subplot included 100%, 75%, 50%, 25% and 0% of recycled soil. Three traits included fruit yield, fruit average weight and fruit number were analyzed using SAS software. None of the traits showed significant differences. No significant difference was obsereved between with and without plastic mesh. Further more no difference was observed between different percentages of recycled soil mixed with fresh peat. It is thus concluded that using recycled casing soil in production of the white button mushroom is possible and profitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Casing soil
  • Recycling casing soil
  • The white button mushroom
1- فارسی م. و پورینفر. ح.ر. 1392. پرورش و اصلاح قارچ‌های خوراکی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
2- Couvy J. 1974. Les facteurs de la fructification de 1’Agaricus bisporus. Bulletin de La Federation Nationale des Syndcats Agricoles des Cultivateurus de Champignons, 1: 653–657.
3- Gulser C., Peksen A. 2002 .Using tea waste as a new casing material inmushroom(Agaricus bisporus (L.) Sing.) cultivation. Department of Horticulture Turkey.
4- Dergham Y. 1993. Study of the accumulation of CO with the addition of nitrogen in the casing soil and the substrate duringsporophore formation in the mushroom.
5- Gierzszynski M. 1974. The effect of the physical and chemical properties of the casing layer on cropping in mushrooms. Horst. Abst, 45: 4200.
6- Hayes W.A. 1981. Interrelated studies of physical, chemical and biological factors in casing soils and relationships with productivity in commercial culture of Agaricus bisporus Lange (Pilat). Mushroom Sci, 1 (2): 103–129.
7- Labuschagne P., Eicker A., Van Greuning M. 1995. Casing mediums for Agaricus bisporus cultivation in South Africa: a preliminary report. In: Elliott, T.J. (Ed.), Mushroom Science XIV, Science and Cultivation of Edible Fungi.
8- Noble R., Dobrovin Pennington A. 2004.Partial substitution of peat in mushroom casing with fine particle coal tailings. Department for Environment, Food and RuralAffairs (DEFRA) and UK Coal
9- Noble R., Gaze R.H. 1995. Properties of casing peat types and additives and their influence on mushroom yield and quality. In: Elliott, T.J. (Ed.), Mushroom Science XIV, Science and Cultivation.
10- Nobel R. and Dobrovin-PenIngton A. 2001. The testing of composted bark fines as casing on commercial mushroom farms.
11- Rainey P.B., Cole A.L.J., Sanderson F.R. 1986. Air filled pores animportant component of the mushroom casing layer.
12- Szmidt R.A.K., and Conway P.A.1995. the use of spent mushroom substrate for casing layer mushroom button
13- Jarial R.S., Shandilya T.R., and Kumud Jarial. 2005. Casing in mushroom beds-A review
14- Vedie R., and Elliott T.J. 1995. Perforated plastic film coverage of the casing soil to Recycling of Casing soil in The Unite Button mushroom (Agaricus bisporus) production.