نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 تهران

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثرات زنیا ( Xenia ) و متازنیا ( Metaxenia ) از بین ژنوتیپهای نر مشخص شده در ایستگاه تحقیقات پسته واقع در رفسنجان ، 4 ژنوتیپ نر که دوره گلدهی آنها با دوره گلدهی 3 رقم ماده کله قوچی ، اوحدی و احمد آقایی همپوشانی داشت انتخاب گردیدند . لذا با استفاده از طرح کرتهای خورد شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی آزمایشات مختلفی طی سالهای 1384 و 1385 انجام گردید . تنها وزن کل میوه و پوکی آنها تحت تاثیر نوع دانه گرده قرار گرفتند. بیشترین وزن میوه‌ها مربوط به میوه‌های رقم کله قوچی(4/3 گرم) و کمترین مقدار وزنی را میوه‌های رقم اوحدی(2/2گرم) داشتند. بیشترین درصد پوکی میوه‌ها در سال اول مربوط به میوه‌های رقم احمد آقایی(27%) و گرده R27 بالاترین درصد پوکی را در هر 2 سال تحقیق بوجود آورد(33% و 25%). بهر حال گرده ژنوتیپ نر N16 کمترین پوکی و بیشترین وزن میوه‌ها را موجب گردید. بالاترین درصد چربی در مغز میوه‌های رقم احمد آقایی (92/52 % ) مشاهده گردید . از بین فاکتورهای مختلف و اثرات متقابل بین آنها تنها اثر متقابل نوع گرده و رقم بر درصد چربی میوه در سطح 5% معنی دار بود . بنابراین گرده R27 وN16 بیشترین میزان درصد چربی را در مغز میوه رقم احمد آقایی پدید آوردند ( 7/58 و7/57 درصد ) . نوع دانه گرده تنها بر مقدار اسیدهای چرب مریستولئیک و پالمیتولئیک اثر گذار بود . مقدار عناصر ماکرو و میکرو‌اندازه گیری شده در مغز و پوست سبز 3 رقم پسته تفاوت آماری مشخص داشت. اثر متقابل نوع دانه گرده و رقم بر مقدار عناصر پوست سبز اثر گذار نبود اما بر روی ازت ، فسفر ، پتاسیم ، آهن و بور مغز میوه‌ها در سطح 1% اثر گذاربود .

واژه‌های کلیدی: احمد آقایی، اوحدی، کله قوچی، زنیا، متازنیا، اسیدهای چرب

عنوان مقاله [English]

A study of some of the commponents in the pistachia nut and the effect of pollen grains on quantitive and qualitative traits of them

نویسندگان [English]

  • hossein afshari 1
  • alireza talaii 2
  • Gholam Reza Sadeghi

1

2

چکیده [English]

Abstract
To study the effects of xenia and methaxenia on the pistachio Nut, 4 male genotypes from among all male genotypes provided by Rafsanjan Pistachio Research Institute were selected. The flowering period of the chosen genotypes was the same as 3 female cultivars of Kalleghoochi, Ohadi, and Ahmadaghaii. By using Split plot in the Form OF completely randomized blocks design, we conducted various experiments during 2005 and 2006. Only total fruit weight and blankness have Been affected by the pollen type. Highest fruit weight Were related to fruits of kalleghuchi cultivar (3.4gr) and lowest fruit weight belonged to fruits of ohadi(2.2gr). Highest percent of blankness in the first year WAS related to ahmadaghaii fruits (27%) and r27 pollens Had the highest percent of blankness in both years (33%,25%). By the way, highest fruit weight and lowest blankness was established by male genotype’s pollen of N16. The highest percentage of fat was found in the kernels of Ahmadaghaii (52.92%) and the lowest in Kalleghoochi (45.48%). From among different factors and their interacting effects, only the effect of pollen and cultivar type on the fat content of the fruit was significant only at 5% level. Thus R27 and N16 pollen produced the highest fat content in the kernels of Ahmadaghaii (58.7 and 57.7%). The most common simple unsaturated fatty acid found in the kernels of all cultivars was oleic acid and the most important compound unsaturated fatty acid in fruit kernels was lynoleic acid. Pollen type was only effective on the amount of meristoleic and palmitoleic fatty acids. The amount of macro and micro elements measured in kernels and hulls of 3 pistachio cultivars had a significant difference. The interactive effect of pollen and cultivar type affected the content of nitrogen, phosphor, potassium, iron, and bore in fruit kernels at 1% level, but had no effect on hull elements.

Key words: Ahmadaghaii, Ohadi, Kaleghoochi, Xenia,Methaxenia,Fatty acid

CAPTCHA Image