دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1387 

مقالات پژوهشی

بررسی پاسخهای گراسهای بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی

10.22067/jhorts4.v1387i2.1080

یحیی سلاح ورزی؛ علی تهرانی فر؛ علی گزانچیان؛ حسین آرویی


تغییرات فعالیت فتوسنتزی و آنزیمی کاهو تحت تاثیر سمیت کادمیم

10.22067/jhorts4.v1387i2.1082

مریم حقیقی؛ محسن کافی؛ تکتم سادات تقوی؛ عبدالکریم کاشی؛ غلامرضا ثواقبی