نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظوربررسی تاثیرمقادیرکود نیتروژن برعملکرد وخصوصیات کیفی سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) رقم آگریا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد که در آن کود نیتروژن سرک در دو سطح 100 و 150 کیلوگرم در هکتار در دو شاخص نیتروژن 90 و 95 درصد، با یکدیگر مقایسه شدند. برای تشخیص زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن ازکلروفیل متر استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص نیتروژن 95 درصد در مقابل شاخص 90 درصد از کارایی بیشتری در افزایش عملکرد گیاه سیب زمینی برخوردار است، اما در شاخص 95 درصد، سطوح کود نیتروژن 100 و 150 کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. سطوح مختلف کود نیتروژن و شاخص های نیتروژن تاثیر معنی داری بر درصد ماده خشک غده نداشتند. شاخص نیتروژن 95 درصد و مقادیر کود سرک باعث کاهش معنی دار وزن مخصوص غده شدند. شاخص 90 درصد و سطح کودی 100 کیلوگرم در هکتار نیز باعث کاهش معنی دار پروتئین غده شد. افزایش مقادیر کود سرک درصد غده های درشت و متوسط را افزایش و درصد غده های ریز را کاهش داد. در مجموع به نظر می‌رسد مدیریت مصرف کود نیتروژن به کمک دستگاه کلروفیل متر علاوه بر تولید عملکرد غده مطلوب، منجر به دستیابی به غده های با کیفیت قابل قبول و صرفه جویی در مصرف کودهای نیتروژن می‌گردد.

واژه های کلیدی : کود نیتروژن، عملکرد و کیفیت سیب زمینی ، کلروفیل متر ، شاخص نیتروژن

عنوان مقاله [English]

Effect of nitrogen topdress fertilizer application by using chlorophyll meter on yield and quality of potato (Agria cv.) in climate conditions of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Khazaie
  • Mohammad javad Arshadi

ujm21

چکیده [English]

Abstract
In order to investigate the effects of nitrogen fertilizer levels on THE yield and quality of potato, (Solanum tuberosum L.) a field experiment was conducted based on randomized complete blocks design with 3 replications in the Research Field of the College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Nitrogen topdress fertilizer was applied in two levels of 100 and 150 kgN.ha-1 and in two nitrogen indexes of 90 and 95 percent. In this research, chlorophyll meter was used to identify the required proper time of potato crop to nitrogen fertilizer. The results indicated that 95 percent OF nitrogen index versus 90 percent OF nitrogen index has a better efficiency in THE AUGMENTATION of potato crop yield. But in 95 percent index, nitrogen fertilizer levels of 100 and 150 kgN.ha-1 did not SHOW significant difference in tuber yield. Nitrogen indexes and nitrogen fertilizer levels did not have A significant effect on the tuber dry matter percent. 95 percent nitrogen index and nitrogen fertilizer levels caused A significant DECREASE on the tuber specific gravity. 90 percent nitrogen index and nitrogen fertilizer level of 100 kgN.ha-1 caused A significant DECREASE on the tuber of protein. The percentage of medium and large tuber increased when the nitrogen fertilizer was increased. In general it seems that THE nitrogen fertilizer application, in addition to producing desirable yield of tuber, leads to make desirable quality of tuber and economy in nitrogen fertilizers application by using chlorophyll meter.

Keywords : nitrogen fertilizer , yield and quality of potato , chlorophyll meter , nitrogen index

CAPTCHA Image