نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
سبزی های برگی مانند کاهو بسیار فساد پذیرند به همین علت استفاده از تیمارهای مناسب برای جلوگیری از افزایش فساد این محصولات مورد نیاز است. در این پژوهش اثر پوشش پلی پروپیلن با ضخامت های 30 و 40 میکرون و بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته به صورت فعال (3 درصد اکسیژن و 1 درصد دی اکسید کربن) و غیر فعال بر روی دو رقم کاهو به نام های Cos و Crisphead که به مدت 4 هفته، در دو دمای 1 و 4 درجه سانتی گراد نگهداری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رقم Cos نسبت به رقم Crisphead قابلیت نگهداری بهتری دارد. پوشش پلی پروپیلن به کار برده شده در این پژوهش، در مقایسه با نمونه های تیمار نشده به میزان معنی داری عمر انباری هر دو رقم کاهو را افزایش داد. به طور کلی، کاهوهایی که با پوشش 40 میکرون همراه با اتمسفر تعدیل یافته غیر فعال و پوشش 30 میکرون همراه با اتمسفر تعدیل یافته فعال بسته بندی شده و در دمای 1 درجه سانتی گراد قرار گرفته بودند بهترین نتایج را در حفظ خصوصیات کمی و کیفی نشان دادند.

واژه های کلیدی: بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته، پوشش پلی پروپیلن و کاهو

عنوان مقاله [English]

Effects of temperature, thickness of polypropylene shrink wrapping and modified atmosphere packaging on storage longevity of lettuce (Lactuca sativa L.)

نویسندگان [English]

  • Nasim Fakharian
  • Moazzam Hassanpour Asil 1
  • habibolah samizadeh 2

1 Dept. of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

2

چکیده [English]

Abstract
Leafy vegetables such as lettuce are more susceptible to post harvest losses, thus application desirable treatments can be recommendable. Generally, type of packaging, such as modified atmosphere packaging (MAP) and wrapping can considerably suppress post harvest loss of horticultural products. In this study, the effects of polypropylene film (thickness 30 and 40 micron) wrapping and modified atmosphere packaging on two different types of lettuce ‘Cos’ and ‘Crisphead’ that stored in 1 and 4˚C for 4 weeks were investigated. The results showed that type ‘Cos’ had better storability than ‘Crispheadhead’. polypropylene film applied in this experiment significantly increase storage life of lettuce as compared with untreated lettuce. Overall, lettuce that packed into passive MAP with 40 micron polypropylene thickness and active MAP with 30 micron, in 1˚C, considered as the best treatment for preserving qualitative and quantitative characteristics.

Key words:Lettuce,modified atmosphere packaging, polypropylene and shrink wrapping

CAPTCHA Image