نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

شیراز

چکیده

چکیده
در این پژوهش اثرغلظت‌های مختلف BA (صفر، 5/0، 1، 5/1، 2، 5/2 و 3 میلی گرم در لیتر) همراه با غلظت‌های صفر، 01/0 و 1/0 میلی گرم در لیتر IBA بر رشد جوانه و پرآوری شاخساره و اثر غلظت‌های مختلف تیدیازورون (TDZ) صفر، 1، 2، 3 و 4 میلی گرم در لیتر در ترکیب با غلظت‌های صفر و 5/0 میلی گرم در لیتر IBA روی رویان زایی بدنی در سه بخش مختلف لپه (نزدیک به محور رویانی، میانی و انتهایی) در محیط کشت MS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین رشد جوانه و پرآوری شاخساره در 2 میلی گرم در لیتر BA همراه با 1./0 میلی گرم در لیتر IBA (85/3 شاخساره در هر ریزنمونه) به دست آمد و افزایش BA سبب کاهش شاخساره شد. کار برد TDZ به عنوان یک سایتو کاینین قوی سبب انگیزش رویان بدنی در بخش نزدیک به محور رویانی لپه شد و بیشترین درصد رویان زایی (70%) در محیط کشت حاوی 4 میلی گرم در لیتر TDZ به دست آمد. استفاده از IBA در ترکیب با TDZ، درصد رویان زایی را کاهش داد.

واژه‌های کلیدی: پرآوری شاخساره، لپه، رویان زائی بدنی

عنوان مقاله [English]

Effects of BA and TDZ on bud growth and immature cotyledons somatic embrygenesis of late flowering almond (Prunus dulcis L.) ‘7-Sharood’ cultivar

نویسندگان [English]

  • akhtar shekafande
  • Mahdi Ghasemi

چکیده [English]

Abstract
In this research, the effects of BA with different concentrations (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 and 3 mg/l) in combination with IBA (0, 0.01 and 0.1 mg/l) on bud growth and shoot proliferation and TDZ with different concentrations (0, 1, 2, 3 and 4 mg/l) in combination with 0 and 0.5 mg/l IBA on somatic embryogenesis from different parts of immature cotyledons (proximal, median and Distal) were investigated. The results showed that the highest rate of bud growth and shoot proliferation were obtained in 2 mg/l BA and 0.01 mg/l IBA (3.85 shoots per explant). TDZ as a potent cytokinin caused initiation of somatic embryogenesis in proximal and median parts of cotyledons. The highest percentage of embryogenesis occurred in proximal part with 4 mg/l TDZ (70%) and using IBA plus TDZ decreased the percentage of embryogenesis.

Key words: Cotyledons ,Shoot proliferation, Somatic embryogenesis

CAPTCHA Image