نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بیرجند

2 تهران

چکیده

چکیده
ترکیبات شیمیایی اسانس گل نرگس L. Narcissus tazetta در دو شرایط مزرعه‌ای و رویشگاه طبیعی درخراسان جنوبی بررسی گردید. اسانس نرگس از روش استخراج حلال با استفاده از نرمال هگزان تهیه گردید. پس از خالص سازی به دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) تزریق گردید، مقدار و نوع ترکیبات اسانس مشخص گردید. 12 ترکیب که 82/82 درصد کل اسانس نمونه مزرعه‌ای و 13 ترکیب که 63/86 درصد کل اسانس نمونه رویشگاه طبیعی را تشکیل می‌دادند، شناسایی گردید. دودکان (25/30 درصد) در نمونه مزرعه‌ای و (29/28 درصد) در نمونه رویشگاه طبیعی و تترادکان (80/25 درصد) در نمونه مزرعه‌ای و (05/35 درصد) در نمونه رویشگاه طبیعی، ترکیبات اصلی را تشکیل دادند. نوع و مقدار ترکیبات اسانس به ویژه ترکیبات با مقادیر ناچیز، در دو شرایط، تفاوت هایی را نشان دادند.

واژه‌های کلیدی: اسانس، تترادکان، دودکان، نرگس، GC،GC/MS

عنوان مقاله [English]

The investigation of chemical components in essential oil of Narcissus tazetta L. flowers under farm and natural conditions in South Khorasan

نویسندگان [English]

  • fatemeh nakhaei 1
  • ahmad khalighi 2
  • Mohammad ali Naseri
  • Parviz Aberoumand

1 Agricultulal department, Azad University of Birjand

2

چکیده [English]

Abstract
Chemical components of Narcissus (Narcissus tazetta L.) essential oil investigated under farming and natural habitat conditions in South Khorasan province. The essential oil was obtained using solvent extraction method. After purification, the oil was analyzed by capillary GC and GC/MS. 12 compnents making 82/82% of total oil in farm sample and 13 components making 63/86% of total oil in natural habitat sample were identified. The main constituents were dodecane (%25/30) in farm sample and (28/29%) in natural habitat, Tetradecane (25/80%) in farming sample, (35/05%) in natural habitat sample.
The type and amount of components, specially those with little amount showed differences in two conditions.

Keywords: Dodecane, Essential oil, GC, GC/MS, Narcissus, Tetradecane

CAPTCHA Image