دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، اسفند 1391 

مقالات پژوهشی

برآورد ترکیب پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاینهای خیار برای کیفیت میوه از طریق تلاقی دی آلل ناقص

صفحه 350-357

10.22067/jhorts4.v0i0.18147

جمالعلی الفتی؛ غلامعلی پیوست؛ حبیب اله سمیع زاده؛ بابک ربیعی؛ سیداکبر خداپرست


بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr

صفحه 364-369

10.22067/jhorts4.v0i0.18149

سیده مهدیه خرازی؛ سید حسین نعمتی؛ علی تهرانی فر؛ عبدالرضا باقری؛ احمد شریفی


اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای)

صفحه 385-393

10.22067/jhorts4.v0i0.18243

محمد گلرنگ؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ سید محمدجواد موسوی


بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چهار گونه گوجه فرنگی به تنش خشکی

صفحه 409-416

10.22067/jhorts4.v0i0.18252

محسن محمودنیا میمند؛ محمد فارسی؛ سید حسن مرعشی؛ پرویز عبادی