نشریه علوم باغبانی درگذشت استاد دکتر مصطفی مبلی (عضو هیات تحریریه نشریه علوم باغبانی)  را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور،  و خانواده ایشان تسلیت می گوید و برای استاد فقید علو درجات در درگاه باریتعالی را مسئلت دارد.