تاثیر اسید هومیک بر خصوصیات رویشی و جذب عناصر غذایی کاهو در سیستم لایه نازک محلول غذایی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
اثرات مثبت مواد هومیکی بر رشد گیاهان مختلف توسط محققین زیادی ثابت شده و در نتیجه استفاده از این مواد اغلب به عنوان یک روش مهم برای بهبود کیفیت محصول پیشنهاد می گردد. به منظور ارزیابی تاثیر اسید هومیک بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم کاهوی گلخانه ای `Lollo rossa` و `Javelina` آزمایش گلخانه ای در دانشگاه گیلان با استفاده از سیستم لایه نازک محلول غذایی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه سطح مختلف اسید هومیک (صفر، 20 و 50 میلی گرم در لیتر) و با چهار تکرار به مرحله اجرا درآمد. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار اسید هومیک در هر دو رقم بر طول، وزن خشک برگ و عناصر غذایی مانند کلسیم، فسفر و منیزیم تاثیر معنی داری در سطح 5 درصد داشت. اما بین تیمارهای مختلف اسید هومیک از نظر وزن، تعداد برگ و ویتامین ث در رقم Lollo rossa و در رقم Javelina از نظر عرض، وزن، قطر و مواد جامد محلول تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. با توجه به نتایج این بررسی می توان برای ارقام Lollo rossa و Javelina مقدار 50 میلی گرم در لیتر اسید هومیک در محلول غذایی توصیه نمود.

واژه های کلیدی: رشد، عملکرد، کیفیت، Javelina، Lollo rossa

عنوان مقاله [English]

Effect of Humic Acid Growth and Nutrient Uptake of Lettuce Using NFT System

نویسندگان [English]

  • soheila kamari
  • Gh. Peyvast
  • J.A. Olfati
چکیده [English]

Abstract
Beneficial effects of humic substances on plant growth have been recognized by many researchers. A greenhouse experiment was conducted with humic acid (0, 20 and 50 mg/l) on lettuce cultivars ‘Lollorossa’ and ‘Javelina’ using completely randomized design at university of Guilan. Results showed that humic acid affected (P

CAPTCHA Image