دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، اسفند 1389 
بهینه‌سازی روش کشت‌ بافت و سیستم انتقال ژن در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.)

10.22067/jhorts4.v1389i2.7998

مهدی محب الدینی؛ مختار جلالی جواران؛ هوشنگ علیزاده؛ فریدون مهبودی؛ حسین خسروی