تأثیر اسید جیبرلیک بر رشد رویشی نهال هایزیتون (Olea europaea L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چمران

چکیده

چکیده
یکی از اثرات اسید جیبرلیک تسریع در رشد رویشی گیاهان می باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر اسید جیبرلیک روی میزان رشد رویشی نهال های جوان زیتون می باشد. در این پژوهش اثرات اسید جیبرلیک (0،250، 500 و 750 میلی گرم در لیتر) بر رشد رویشی نهال های جوان (حاصل از قلمه) زیتون در دانشگاه شهید چمران اهواز به اجرا درآمد. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار انجام شد. صفات مورد بررسی شامل: ارتفاع ساقه، طول میانگره، سطح برگ و ریشه، وزن تر و خشک ریشه، ساقه و برگ بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که غلظت 750 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک به طور معنی داری موجب افزایش طول ریشه (157 سانتی متر)، وزن تر وخشک برگ (به ترتیب 30/15و 61/6 گرم) ، وزن تر و خشک ساقه (به ترتیب 62/31 و 85/17 گرم) و وزن تر و خشک ریشه (به ترتیب 04/15 و 34/6 گرم) نسبت به شاهد گردید.

واژه های کلیدی: اسید جیبرلیک، رشد رویشی، نهال، زیتون

عنوان مقاله [English]

Effect of Gibbereillc Acid on Vegetative Growth of Olive (Olea europaea L.) Saplings

نویسندگان [English]

  • S. Akbari Chermahini
  • noorolah moalemi
چکیده [English]

Abstract
This research was conducted to evaluate the effect of gibberellic acid (GA3) (0.250, 500 and750 mg L-1) on vegetative growth of olive sapling (Olea europaea L) in 2004-05 at Shahid Chamran University of Ahvaz. The experiment was a completely randomize design with 4 replications. Parameters measured were: shoot height, inter-node length, leaf and root area, fresh and dry weight of shoot, root and leaf. The results showed that GA3 significantly increased root length (157 cm), fresh and dry weight of leaf (15.30 and 6.61g respectively), fresh and dry weight of shoot (31.62 and 17.85 g respectively) and fresh and dry weight of root (15.04 and 6.34 g respectively) compared to control. The highest concentration of GA3 had the highest effect on vegetative growth.

Keywords: Gibberellic Acid, Vegetative growth, Sapling, olive

CAPTCHA Image