بررسی ویژگی های کیفی میوه کیوی رقم هایوارد برداشت شده از مناطق مختلف استان گیلان در طی دو ماه نگهداری در سردخانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
عدم آگاهی صحیح از انتخاب مناسب ترین زمان برداشت کیوی در برخی از مناطق کشت وکار کیوی در استان گیلان، همچنین کوتاه بودن ماندگاری از مهمترین عوامل کاهش بازار پسندی و صادرات این میوه است. در این پژوهش، تأثیر کیفیت میوه در زمان برداشت بر عمر انبارمانی و ارزش غذایی میوه کیوی، رقم ’هایوارد‘، بررسی گردید. میوه‌های مورد استفاده بر اساس عرف توسط کشاورزان هر منطقه که برداشت می شدند، تهیه و بلافاصله پس انتخاب میوه های سالم و یکنواخت در دمای 5/0 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد به مدت دو ماه انبار گردیدند. نتایج نشان داد که میوه‌های برداشت شده در اکثر مناطق، از حداقل شاخص بلوغ برداشت برخوردار نبوده و خیلی زود برداشت شده اند. تنها میوه های مناطقی که با میزان مواد جامد محلول (TSS) بالاتر برداشت شده بودند، به حداقلTSS قابل قبولی ( بیش از 5/12 درصد) پس از انبارداری رسیدند، همچنین کاهش وزن کمتری (P

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Qualitative Characteristics in Kiwifruit cv. Hayward Harvested from Different Regions of Guilan Province During two Month Cold Storage

نویسندگان [English]

  • M. Ashour Nezhad
  • M GH
  • S. Gerailoo
  • S.K. Mirhosini
چکیده [English]

Abstract
Having no exact knowledge of most appropriate harvesting time in kiwifruit grown in different regions of Guilan province, as well as the low storage longevity of the fruits are the most important factors causing considerable reduction in both marketability and export affairs. In this study, the influence of fruit quality in term of harvesting time on the postharvest quality and food values of kiwifruit (Actinidia delicious cv. Hayward) was investigated. Based on the farmer’s experiences for each region, the harvesting time is chosen and fruits are harvested. Fruits are sorted and healthy ones are promptly stored at 0.5° C and relative humidity of 85-90% for two months. Results showed that the harvested fruits in most regions had no minimum maturity index at harvest time and usually are much more precociously harvested. Only those fruits with high total soluble solid (TSS) at harvest time could reach to an acceptable amount (more than 12.5 percent) of TSS after two months storage and also had less loss weight (P

CAPTCHA Image