دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، تابستان 1394 

مقالات پژوهشی

1. ریز ازدیادی عناب (Ziziphus jujuba)

صفحه 151-157

10.22067/jhorts4.v0i0.26232

علی خزاعی؛ نسرین مشتاقی؛ سعید ملک زاده؛ کمال غوث


12. تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران

صفحه 269-276

10.22067/jhorts4.v0i0.33997

آزاده موسوی بزاز؛ علی تهرانی فر؛ محمد کافی؛ علی گزانچیان؛ محمود شور


15. تأثیر مخلوط کودهای آلی بر رشد و عملکرد گیاه تربچه (Raphanus sativus L.)

صفحه 296-301

10.22067/jhorts4.v0i0.35833

مارال اعتصامی؛ فائزه تاج‎پور؛ مینا خسروی؛ عباس بیابانی