نویسنده = آزاده اسفندیاری
تعداد مقالات: 82
4. مطالعة ویژگی‌های کمی و کیفی ارقام روز کوتاه پیاز در اصفهان

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11608

رضا امین پور؛ مصطفی مبلی؛ احمد مرتضوی بک


5. بررسی واکنش ارقام طالبی به اندام زایی درکشت درون شیشه ای

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11750

ریحانه مرادمند؛ احمد ارزانی؛ قدرت ا... سعیدی


6. باززایی گیاه انگور (Vitis vinifera L.) از طریق جنین زایی رویشی با استفاده از ریز نمونه گل کامل

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11771

علی عبادی؛ امیرجمال محمود؛ مسعود میرمعصومی؛ منصور امیدی


12. بررسی تاثیر نوع کود و کنترل علفهای هرز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلپوره(Teucrium polium)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11333

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ گلثومه عزیزی؛ آسیه سیاهمرگویی


13. بررسی روند متابولیزه شدن سیانید در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد

دوره 25، شماره 3، پاییز 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11334

مسعود زاده باقری؛ یونس مستوفی؛ مصطفی مصطفوی


19. اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی

دوره 25، شماره 3، پاییز 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11380

رضا پوزشی؛ حمیدرضا ذبیحی؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ محمد رجب زاده؛ آزاده مختاری


20. ABSTRACT

دوره 25، شماره 3، پاییز 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11383

ABSTRACT ABSTRACT


21. ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9975

رضا منصوری ده شعیبی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ حسین حکم آبادی؛ علی تهرانی فر


22. تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9978

فاطمه نعمت الهی؛ علی تهرانی فر؛ مجید عزیزی؛ غلامحسین داوری نژاد


23. اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L. )

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9981

مختار حیدری؛ عبدالمجید میرزا علیان دستجردی؛ نوازاله مرادی


24. اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9982

مجتبی خرّمی راد؛ محمود شور؛ یوسف حمید اوغلی؛ علی تهرانی فر؛ حسین نعمتی؛ مصطفی صالحی فر