این مقالات گواهی پذیرش دریافت شده است و در شماره های آتی به چاپ خواهد رسید.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد35 شماره4

فرج مویدی؛ سجاد کردی؛ علی اشرف مهرابی؛ سهیلا دست برهان


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36 شماره3 سال1401

مریم یعقوب وند؛ حسن مومیوند؛ محمدرضا راجی؛ اشکان بنان


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36 شماره 1 سال1401

راحله قنبری محب سراج؛ مهدی بهنامیان؛ اسدالله احمدی خواه؛ وحید شریعتی؛ سارا دژستان


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36 شماره4 سال1401

داود هاشم آبادی؛ بهزاد کاویانی؛ کبری شاکری کیاسرایی؛ رسول انسی نژاد؛ محمد رضا صفری مطلق


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36 شماره2 سال1401

رضا نجفی؛ طاهر برزگر


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36 شماره3 سال1401

بهزاد کاویانی؛ آمنه شرفشاه رستمی


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36 شماره3 سال1401

بهروز مرادی عاشور


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36 شماره3 سال1401

مژده اسکو؛ عزیزاله خندان میرکوهی؛ روح انگیز نادری


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36 شماره3 سال1401

زهرا رودباری؛ جواد سرحدی؛ مهدی آزادوار؛ سیدمحمد علوی سینی؛ امیر جلالی


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36 شماره3 سال1401

نجمه زینلی پور؛ فاطمه عاقبتی


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36 شماره2 سال1401

بهزاد کاویانی؛ مریم جمالی؛ محمد رضا صفری مطلق؛ علیرضا اسلامی


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36 شماره3 سال1401

سارا سیاه منصور؛ عبداله احتشام نیا؛ عبدالحسین رضایی نژاد


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36 شماره 3 سال1401

مهتاب صالحی؛ رمضان کلوندی


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36شماره3

زهرا ایزدی؛ عباس بیابانی؛ حسین صبوری؛ بابک بحرینی نژاد


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36 شماره2 سال1401

وحید قاسمی؛ عبداله احتشام نیا؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ حسن مومیوند


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36 شماره3 سال1401

زهرا دارابی؛ فردین قنبری؛ جواد عرفانی مقدم


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401
جلد36 شماره1 سال1401

رضا فیفائی؛ حسین طاهری؛ یحیی تاجور؛ اسماعیل غلامیان