مطالعه خصوصیات آللوپاتی مزارع زعفران و روشهای اصلاح آن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

چکیده

به منظور بررسی پتانسیل آللوپاتی گیاه زعفران (Crocus sativus L.) سه آزمایش به طور مستقل طراحی و اجرا شد. در این آزمایش ها اثر آللوپاتی عصاره (عصاره آبی و هیدروالکلی) کورم و خاک زعفران (خاک مزرعه9 سال و خاک مزرعه کشت نشده) مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین به منظور اصلاح خاصیت آللوپاتی آنها از جاذب های کربن فعال و زئولیت استفاده شد. در این پژوهش از گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) به عنوان گیاه حساس استفاده گردید و درصد جوانه زنی و رشد هیپوکوتیل و ریشه چه و نسبت ایندو مورد ارزیابی قرار گرفت. این پژوهش در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 1398-97 انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که  در تیمار های عصاره آبی کمترین شاخص های رشدی در عصاره آبی کورم زعفران مشاهده شد که نشان از اثرات آللوپاتی قوی کورم نسبت به خاک مزرعه زعفران 9 ساله بر رشد گیاه کاهو بود. استفاده از جاذب های کربن فعال و زئولیت در بهبود و کاهش اثر آللوپاتی موثر بود و باعث افزایش رشد در گیاهچه کاهو گردید. به طور کلی نتایج این پژوهش مشخص کرد که امکان مهار خاصیت آللوپاتی در مزارع زعفران وجود دارد و لازم است این پژوهش در شرایط مزرعه ای تکرار گردد تا بتوان راهکار عملی برای این منظور را توصیه نمود.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Allelopathic Properties of Saffron Fields and Methods of Its Ameliorate

نویسندگان [English]

  • mahdieh kheirabadi 1
  • M. Azizi 2
1 ferdowsi
2 ferdowsi
چکیده [English]

Introduction: The allelopathic potential of saffron in three experiments were investigated.

Materials and Methods: In this study, we examined the aqueous and aqueous methanol extract of saffron (Crocus sativus L.), 9-year-saffron cultivated soils and non-saffron cultivated soils. Activated carbon and Zeolite were used to ameliorate allelopathy activity.

lettuce (Lactuca sativa L.) was used as a test plant and the percentage of germination, hypocotyl length, radicle length and their ratio was evaluated This study was carried out in a completely randomized design with four replications in the Laboratory of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, the Ferdowsi University of Mashhad in 2018- 2019.

Results and Discussion: The results of this study showed that the allelopathic effect of aqueous and methanol extract of the saffron corm was more effective on germination and seedlings growth of lettuce than 9-year-saffron cultivated soils. The use of activated carbon and zeolite adsorbents was effective in improving and mitigating the allelopathy activity and increased the growth of lettuce seedlings.

Conclusions: the results of this study indicated that it is possible to inhibit allelopathic activity in saffron fields and this study should be repeated in field conditions in order to recommend a practical solution for this purpose.

CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399
  • تاریخ دریافت: 29 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 26 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 20 اسفند 1399