تماس با ما

  • نشانی: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی،  نشریه علوم باغبانی، کد پستی: 917751163
  • تلفن:    4621-3880 (51) 98+
  • نمابر:    430-38787 (51) 98+
  • نشانی الکترونیکی:   jhorts4@um.ac.ir   
  • وب سایت: https://jhs.um.ac.ir

CAPTCHA Image